Vítejte na stránkách Křesťanské lékařské konference

Upozornění pro účastníky:

Na stránce Materiály ke stažení jsou k dispozici prezentace k některým přednáškám.

Na stránce Nahrávky jsou k dostupné odkazy na stránky s videonahrávkami z konference.

Vážené kolegyně a kolegové, milí bratři a sestry, drazí přátelé.

 

Milost vám a pokoj od Ježíše Krista, našeho Pána!

 

Dovolte, abych vás jménem organizačního týmu srdečně pozval na Křesťanskou Lékařskou Konferenci (zkráceně KLK), která se uskuteční ve víkendových dnech 20. a 21. května v hotelu Hesperia v Olomouci.

Nosné téma (motto) konference „Zdravotnictví a medicína jako pacient, Kristus jako lék“ jsme vybrali proto, že si uvědomujeme rostoucí potřebu diskutovat o systémových problémech, které nás jako zdravotníky trápí, protože v konečném důsledku snižují efektivitu naší práce. Jako křesťané jsme povoláni k tomu hledat východiska mimo jiné zejména v pilířích naší víry, tj. v Ježíši Kristu a v Bohem inspirovaném slově. Vzhledem ke složitosti a vzájemné provázanosti nemocí našeho zdravotnictví a medicíny nemáme ambice hledat rychlá řešení či jednoduché návody. Cílem konference je naopak problémy identifikovat, otevřít a tam, kde je to možné, navrhnout i cesty k jejich uchopení z biblické perspektivy. To se však neobejde bez potíží - jako věřící lidé působící v sekulární (tzv. post-křesťanské) společnosti vnímáme tlak hodnot, které se s našimi hodnotami kryjí jen částečně. Mnohdy, a to zpravidla v časové tísni, jsme nuceni řešit kontroverzní či eticky sporné otázky, někdy i za cenu balancování na hraně svého svědomí. Jindy můžeme mít naopak tendenci podléhat zažitým stereotypům. Potřebujeme se zamyslet nad naším vztahem k Ježíši – a to nejenom kvůli sobě, ale zejména kvůli těm, kterým sloužíme.

Péče o lidské zdraví je a má být komplexní a interdisciplinární. Proto je připravované setkání určeno všem, kteří se přímo či nepřímo na této péči podílí, nebo se na ni teprve připravují - tj. pro (budoucí) lékaře a zdravotní sestry, ale také pro záchranáře, porodní asistentky, (klinické) psychology, farmaceuty, přírodovědce (pracovníky komplementu), teology (vč. nemocničních kaplanů) či právníky se zájmem o danou problematiku. Kromě odborníků z praxe jsou vítáni i akademičtí a administrativní pracovníci, kolegové z komerční sféry a samozřejmě terénní pracovníci působící na zdravotně-misijním poli. Oficiálním pořadatelem je Církev adventistů s.d., setkání je však pojato nedenominačně. To znamená, že je konference otevřená i lidem z jiných denominací, či dokonce kolegům bez vyznání (agnostikům). Věříme, že pokora, vzájemná úcta a ochota k naslouchání může otevřít dveře působení Ducha svatého, který není limitován formálním lidským uskupením. Podobně jsme přemýšleli i při výběru přednášejících (jejichž současné názory se proto nemusí ve všech detailech shodovat s názory organizátorů).

KLK svým dizajnem představuje plochu pro efektivní vstřebávání živin. Vnímáme jako velkou Boží milost, že si v necelých dvou dnech budeme moct vyslechnout až dvě desítky přednášejících. Vybírali jsme je pečlivě, s přihlédnutím k jejich odborné erudici, praktickým zkušenostem i charakterovým vlastnostem. Doufáme, že si při té příležitosti mnozí z vás najdou téma, které je zajímá. Vytvoříme-li při společných diskusích také platformu pro sdílení osobních zkušeností s živým Bohem, obohacení se v poznání Písma i v moderních vědeckých poznatcích a vzájemně se povzbudíme ve správném osobním a profesním nasměrování („s pohledem upřeným na Ježíše…“, Žd. 12,2), splní setkání svůj účel.

Společně s dalšími členy organizačního týmu a technického zázemí konference (Josefem Kubíkem, Bohumilem Kernem, Janou Krynskou, Miladou Papežíkovou a Olgou Gryczovou) se modlíme a pracujeme na tom, aby naše konference přispěla k Boží chvále a posloužila našemu společnému růstu v porozumění Jeho lásce i spravedlnosti.

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Norbert Cibiček, Ph.D.
odborný garant konference